Kostnader

Vid det inledande rådgivningsmötet med advokat går vi igenom debiteringsgrunder m.m. Arvodet varierar beroende på typ av ärende.

Rättsskydd & rättshjälp

Hemförsäkring och rättshjälp hjälper till med dina ombudskostnader
Om det behövs ekonomisk hjälp i en rättslig tvist söker man sådan hjälp i första hand via sin hem- eller företagsförsäkring. Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och innebär att försäkringsbolaget kan betala en stor del av kostnaderna. Som på de allra flesta försäkringar utgår en självrisk. Självrisken utgör en procentandel av den slutliga kostnaden och beror på vad som är avtalat.

Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera ditt rättsskydd i hem- eller företagsförsäkringen. 

Om du inte har en rättsskyddsförsäkring kan du ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstolen. Om du beviljas rättshjälp betalar du mellan 2 – 40% av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst, resterande kostnader täcks av staten. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp i samband med att vi lämnar föreskriven rådgivning om det är aktuellt i ditt fall.

Både statlig rättshjälp och rättsskyddsförsäkringen har takbelopp som måste beaktas.

Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Postadress:
Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden